"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2017 Ngày 26 tháng 6 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-05-2017 Quyết định số 1924/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, có xét đến năm 2025. 04
31-05-2017 Quyết định số 1937/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2017 (đợt 2). 06
06-06-2017 Quyết định số 2028/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển (nguồn vốn của tỉnh) năm 2017. 11
07-06-2017 Quyết định số 2046/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Hội đồng trẻ em tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017 - 2020. 13
08-06-2017 Quyết định số 2062/QĐ-UBND ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên" giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 27
09-06-2017 Quyết định số 2073/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Bình Định đến năm 2020. 35
12-06-2017 Quyết định số 2094/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoát về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 42
14-06-2017 Quyết định số 2116/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước tỉnh Bình Định. 58